ethyl 2-[2-[(3-nitrobenzoyl)amino]-1,3-thiazol-4-yl]acetate

ethyl 2-[2-[(3-nitrobenzoyl)amino]-1,3-thiazol-4-yl]acetate