1-[4-(dimethylamino)phenyl]-3-methylurea

1-[4-(dimethylamino)phenyl]-3-methylurea