(4-methylphenyl)(2-thienyl)methanone

(4-methylphenyl)(2-thienyl)methanone