4-((4-Nitrophenyl)azo)-1-naphthylamine

4-((4-Nitrophenyl)azo)-1-naphthylamine