4,5,6,7-Tetrahydro-1H-benzotriazole

4,5,6,7-Tetrahydro-1H-benzotriazole