2-(4-Bromo-phenyl)-6-chloro-5-methyl-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol

2-(4-Bromo-phenyl)-6-chloro-5-methyl-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol