5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenyl palmitate

5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenyl palmitate