1-(2-cyanophenyl)-3-(2-methoxyphenyl)urea

1-(2-cyanophenyl)-3-(2-methoxyphenyl)urea