3-benzylsulfanyl-4,5-diphenyl-1,2,4-triazole

3-benzylsulfanyl-4,5-diphenyl-1,2,4-triazole