2-(4-methoxyphenyl)-1-methyl-1H-indole

2-(4-methoxyphenyl)-1-methyl-1H-indole