N-(2-Fluoro-5-methyl-phenyl)-3-o-tolyloxy-propionamide

N-(2-Fluoro-5-methyl-phenyl)-3-o-tolyloxy-propionamide