2-(4-chloro-3,5-dimethylphenoxy)-N'-isonicotinoylacetohydrazide

2-(4-chloro-3,5-dimethylphenoxy)-N'-isonicotinoylacetohydrazide