3H-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl-2-(4-nitrophenyl)-

3H-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl-2-(4-nitrophenyl)-