5-methyl-2-phenyl-4H-pyrazol-3-imine

5-methyl-2-phenyl-4H-pyrazol-3-imine