1,2,4-trichloro-7-[(3-chlorophenyl)amino]-9-methyl-3h-phenothiazin-3-one

1,2,4-trichloro-7-[(3-chlorophenyl)amino]-9-methyl-3h-phenothiazin-3-one