N-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide

N-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide