4-Methyl-6-(naphthylazo)benzene-1,3-diamine

4-Methyl-6-(naphthylazo)benzene-1,3-diamine