4-[5-(3-chloro-4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine

4-[5-(3-chloro-4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine