3-[(1s)-1-(4-methoxyphenyl)-2-nitroethyl]-1h-indole

3-[(1s)-1-(4-methoxyphenyl)-2-nitroethyl]-1h-indole