1-(2,2-dimethoxyethoxy)-4-methylbenzene

1-(2,2-dimethoxyethoxy)-4-methylbenzene