3-hydroxy-N'-(4-methoxybenzoyl)naphthalene-2-carbohydrazide

3-hydroxy-N'-(4-methoxybenzoyl)naphthalene-2-carbohydrazide