5-{bis[4-(dimethylamino)phenyl]methyl}-2-methoxybenzenesulfonic acid

5-{bis[4-(dimethylamino)phenyl]methyl}-2-methoxybenzenesulfonic acid