N-{3-[(4-cyano-2-fluorobenzoyl)amino]phenyl}-2-furamide

N-{3-[(4-cyano-2-fluorobenzoyl)amino]phenyl}-2-furamide