Pyridine, 4-[5-[(phenylmethyl)thio]-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-

Pyridine, 4-[5-[(phenylmethyl)thio]-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-