2-naphthyl(phenyl)formamide

2-naphthyl(phenyl)formamide