1-[2-(2-phenylphenoxy)ethyl]pyrrolidine

1-[2-(2-phenylphenoxy)ethyl]pyrrolidine