3-(Benzoyloxy)-2-methyl-4H-pyran-4-one

3-(Benzoyloxy)-2-methyl-4H-pyran-4-one