3,5-Dimethyl-1-(2-nitro-benzenesulfonyl)-1H-pyrazole

3,5-Dimethyl-1-(2-nitro-benzenesulfonyl)-1H-pyrazole