1-(4-Chloro-3-methoxy-benzenesulfonyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole

1-(4-Chloro-3-methoxy-benzenesulfonyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole