7-(3-Methyl-pyrazol-1-yl)-3-phenyl-chromen-2-one

7-(3-Methyl-pyrazol-1-yl)-3-phenyl-chromen-2-one