1-[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]-2-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde

1-[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]-2-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde