beta-Methylenephenethyl alcohol

beta-Methylenephenethyl alcohol