[(3,4-dimethoxyphenyl)amino]methylthiomethane-1-thione

[(3,4-dimethoxyphenyl)amino]methylthiomethane-1-thione