3-(4-chlorophenyl)-5-(1,1,2,2-tetrafluoroethyl)-1H-pyrazole

3-(4-chlorophenyl)-5-(1,1,2,2-tetrafluoroethyl)-1H-pyrazole