1-methyl-4-[(4-nitrobenzyl)sulfonyl]benzene

1-methyl-4-[(4-nitrobenzyl)sulfonyl]benzene