3-Ethyl-5-(4-isobutoxy-benzylsulfanyl)-4H-[1,2,4]triazole

3-Ethyl-5-(4-isobutoxy-benzylsulfanyl)-4H-[1,2,4]triazole