2-(4-METHOXYPHENYL)-5-PHENYLOXAZOLE

2-(4-METHOXYPHENYL)-5-PHENYLOXAZOLE