1-(4-methoxyphenyl)-4-[(4-methylphenyl)sulfonyl]piperazine

1-(4-methoxyphenyl)-4-[(4-methylphenyl)sulfonyl]piperazine