5-Chloro-2-oxobenzoxazoline-6-sulphonyl chloride

5-Chloro-2-oxobenzoxazoline-6-sulphonyl chloride