1-(3-Methylsulfanyl-phenyl)-3-(pyridine-3-carbonyl)-thiourea

1-(3-Methylsulfanyl-phenyl)-3-(pyridine-3-carbonyl)-thiourea