1,3,2-Dioxathiepane 2-oxide

1,3,2-Dioxathiepane 2-oxide