4-Acetyl-2'-nitrobiphenyl

4-Acetyl-2'-nitrobiphenyl