N-(2-methoxy-5-methylphenyl)-4-(4-methoxyphenyl)butanamide

N-(2-methoxy-5-methylphenyl)-4-(4-methoxyphenyl)butanamide