2-[4-(4-fluorophenyl)piperazin-1-yl]-3,7-dimethylquinoline

2-[4-(4-fluorophenyl)piperazin-1-yl]-3,7-dimethylquinoline