(4-Methoxy-phenyl)-(1-methyl-1H-benzoimidazol-2-ylmethyl)-amine

(4-Methoxy-phenyl)-(1-methyl-1H-benzoimidazol-2-ylmethyl)-amine