1-Methyl-4-(4-nitro-benzenesulfonyl)-piperazine

1-Methyl-4-(4-nitro-benzenesulfonyl)-piperazine