2,4,6-Trimethyl-2,4,6-trivinylcyclotrisilazane

2,4,6-Trimethyl-2,4,6-trivinylcyclotrisilazane