Benzenesulfonamide, N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2-nitro-

Benzenesulfonamide, N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2-nitro-