N-(3-Chlorophenyl)naphthalen-2-amine

N-(3-Chlorophenyl)naphthalen-2-amine