2-(((3,4-DIMETHOXYPHENYL)AMINO)METHYLENE)-5,5-DIMETHYLCYCLOHEXANE-1,3-DIONE

2-(((3,4-DIMETHOXYPHENYL)AMINO)METHYLENE)-5,5-DIMETHYLCYCLOHEXANE-1,3-DIONE